ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการบริการ

1. คำจำกัดความของคำที่จะมีการอ้างอิงถึงในหนังสือนี้

ผู้ให้บริการ หมายถึง บริษัท ลูกหมี เบบี้โปรดักส์ จำกัด แผนก พาเซลแบร์ และให้หมายความรวมถึงพนักงานและ หรือตัวแทนของบริษัทดังกล่าวด้วย
ผู้ส่งของ หมายถึง ผู้ส่งไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือองค์การอื่น ๆ และให้ความหมายรวมถึงพนักงานและ / หรือตัวแทนของผู้ส่งดังกล่าวด้วย
ผู้รับของ หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลหรือองค์กรที่ผู้ส่งระบุให้ผู้ขนส่ง ส่งของให้ และให้ความหมายรวมถึงบุคคลใด ๆ ซึ่งเป็นพนักงานหรือตัวแทนของ นิติบุคคลดังกล่าวด้วย

ของ หมายถึง สังหาริมทรัพย์ทุกชนิด รวมทั้งภาชนะขนส่งที่ผู้ส่งเป็นผู้จัดหามา และได้รับการยอมรับจากผู้ขนส่งแล้วว่าเหมาะสมและเพียงพอสำหรับใช้ในการขนส่งของในเที่ยวการขนส่งนั้น
บรรจุภัณฑ์ หมายถึง หีบห่อ ของหรือสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากผู้ขนส่งให้สามารถบรรจุของหรือพัสดุเพื่อการส่งได้
ภาชนะขนส่ง หมายถึง ตู้สินค้า ไม้รองสินค้า หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันเพื่อใช้บรรจุหรือรองรับของหรือหีบห่อของหรือใช้รวมของหรือบรรจุภัณฑ์หลายชิ้นเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการขนส่ง

2. ข้อตกลงภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งดังนี้

ผู้ส่งของตกลงให้ผู้ดำเนินการขนส่งของเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้รับตราคำสั่งของผู้ส่ง โดยผู้ส่งของตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ
ที่ปรากฎอยู่ในใบตราส่งฉบับนี้และที่ปรากฏอยู่ในหนังสือแนะนำบริการของผู้ส่ง โดยผู้ส่งของได้ลงนามยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและ
เงื่อนไขการขนส่งไว้ที่ด้านหน้าของใบตราส่งฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน

3. การเก็บสินค้า การบรรจุของและการกรอกใบส่งของ

ผู้ส่งจะต้องรับผิดชอบในแจ้งการนำสินค้าเข้าจัดเก็บ แจ้งคำสั่งการบรรจุ หีบห่อของผู้ส่ง และการกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับของและชื่อที่อยู่รวมถึงรายละเอียดต่างๆในการเก็บ บรรจุ ส่งในใบต่างๆ โดยครบถ้วน หากละเว้นไม่ระบุ จำนวนบรรจุภัณฑ์ และหรือน้ำหนักต่อของหนึ่งชิ้นในหนังสือนี้ ผู้ขนส่งจะประเมินและพิจารณาน้ำหนักที่ถูกต้องต่อหนึ่งบรรจุภัณฑ์จากจำนวนบรรจุภัณฑ์ ที่แท้จริงที่ได้รับ รวมทั้ง หากผู้ส่งไม่ระบุประเภทการบริการให้ถือว่าผู้ส่งได้ใช้บริการตามที่ทางผู้ขนส่งได้ระบุไว้ด้านหน้าของประเภทการบริการ

4. การชำระค่าระวางและอุปกรณ์

ผู้ส่งตกลงจ่ายค่าบริการ ค่าขนส่งของ รวมถึงค่าใช้จ่ายใด ๆ อันผู้ขนส่งได้เสียไป โดยควรในการขนส่งนั้นตามอัตราที่ผู้ขนส่งกำหนดถึงแม้ว่าผู้ส่งจะระบุให้ผู้ขนส่งเรียกเก็บเอาจากบุคคลใดๆ ก็ตามในเบื้องต้นผู้ส่งจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งรวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการส่งคืน หรือเพื่อการเก็บรักษาการดูแลรักษาของ การจัดเก็บสินค้าที่ส่ง ระหว่างรอการเคลื่อนย้ายอื่น ๆ

5. ข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้ส่ง

ผู้ขนส่งตกลงรับผิดชอบในความสูญหายที่เกิดขึ้นจากความผิดของผู้ขนส่งต่อผู้ส่งไม่เกิน 1,000 (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อของหรือบรรจุภัณฑ์หนึ่งชิ้นหรือต่อใบส่งของ แต่ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 1,000 (หนึ่งพันบาทถ้วน) และผู้ขนส่งจะไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ใช่ความประมาทเลินเล่อ ในกรณีที่เป็นของจัดอยู่ในประเภทต้องห้าม

6. สิทธิในการตรวจสอบ

ในบางกรณีผู้ขนส่งอาจจำเป็นต้องใช้สิทธิในการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ของผู้ส่งไม่ว่าจะก่อนหรือหลังจากผู้ส่งได้ทำการส่ง โดยผู้ส่งยินยอมด้วยในการดังกล่าว

7. สิทธิในการปฏิเสธ

ผู้ขนส่งสงวนสิทธิในการปฏิเสธการขนส่งหากพบว่า ของที่จะขนส่งนั้นอาจเป็นสาเหตุให้ของอื่น หรืออุปกรณ์ใด ๆ เกิดความเสียหาย หรือเป็นอันตรายต่อบุคคล หรือทรัพย์ของผู้อื่น หรืออาจเป็นอันตรายแก่ผู้ขนส่ง หรือทำให้เกิดความล่าช้าในการขนส่ง หรือเป็นของต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย หรือเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อกำหนด และเงื่อนไขในการขนส่งโดยประการอื่น

8. กรณีที่ผู้ขนส่งจะต้องรับผิดชอบ

การแจ้งความเสียหาย หรือสูญหาย จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ส่ง โดยแสดงข้อความบนใบตราส่ง ณ จุดที่ทำการส่งมอบ โดยจะต้องกระทำก่อนที่ของและ / หรือบรรจุภัณฑ์จะอยู่ภายใต้การครอบครองของผู้รับของ การลงลายมือชื่อผู้รับบนใบตราส่ง ให้ถือว่าผู้รับของเข้าใจและยอมรับว่าผู้รับของได้รับของและ / หรือบรรจุภัณฑ์โดยสมบูรณ์และอยู่ในสภาพดี จะไม่สามารถเรียกค่าเสียหายหรือสูญหายได้ หากมีค่าเสียหายเกิดขึ้นจากการสูญหาย เสียหายหรือส่งมอบชักช้าเกิดขึ้น จากการขนส่งและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการขนส่งแล้ว โดยผู้ส่งของหรือผู้รับของไม่สามารถใช้สิทธิหักค่าเสียหายออกจากจำนวนเงินค่าระวางและค่าใช้จ่ายก่อนที่จะชำระให้ผู้ขนส่งได้

ข้อยกเว้น

ก.ความเสียหายหรือการสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยมีสาเหตุจากหีบห่อที่ใช้บรรจุไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับสินค้าและการขนส่ง ข.ความเสียหายการสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือต่อเนื่อง จากภัยสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การกบฎ การปฏิวัติ การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม ทุ่นระเบิด โตปิโด หรืออาวุธสงครามอื่นๆ การจลาจล การแข็งข้อ หรือการต่อสู้ของประชาชน การถูกยึดไปใช้โดยกฎอัยการศึก การนัดหยุดงาน ค.ความเสียหายหรือการสูญเสียจากภัยใด ๆ ที่ต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าความเสียหาย หรือการสูญเสียนั้นจะต่อเนื่องจากภัยที่คุ้มครองก็ตาม ง.การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหาย หรือการสูญเสียใด ๆ ของทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เอกสารที่มีมูลค่า สิ่งของแตกหักเสียหายง่าย เครื่องแก้ว กระจก เครื่องเพชร เครื่องประดับ (ทอง เงิน พลอย) ของสด สิ่งของผิดกฏหมาย วัตถุอันตราย งานศิลปะ สินค้าวัตถุโบราณ ของสด ประเภทอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด


เครดิต: บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด, “ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขนส่ง”